Kenichi Abe nel suo giardino

Estate 2021 – Incontri online della Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe- 29 luglio: lezione del Maestro Kenichi Abe nel suo Giardino.


Summer 2021 – Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe online meetings – July 29: lesson by Master Kenichi Abe in his Garden.