Kenichi Abe nel suo giardino

Estate 2021 – Incontri online della Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe- 29 luglio: lezione del Maestro Kenichi Abe nel suo Giardino. Summer 2021 – Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe online meetings – July 29: lesson by Master Kenichi Abe in his Garden.

ABE KENICHI – Styling Pinus Parviflora

Primavera 2021 – Incontri online della Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe – 12 Maggio: lezione del Maestro Abe Kenichi nel suo giardino. Spring 2021 – Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe Online Meetings – May 12th: lesson of Master Abe Kenichi in his garden.