XXX Mostra Sakka

XXX Mostra Sakka Associazione Giapponese Artisti Bonsai (Nippon Bonsai Sakka Kyookai) 5/24 Novembre 2021 Museo d’Arte Bonsai di Omiya, Saitama  The 30th Sakka Exhibition Japan Bonsai Artists Association (Nippon Bonsai Sakka Kyookai) November 5 to November 24, 2021 The Omiya Bonsai Art Museum, Saitama