SEIKO-EN, Tomio Yamada: bonsai e zashiki kazari

Autunno 2020 – Incontri online della Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe 30 Ottobre: lezione dl Maestro Tomio Yamada, Presidente della Nippon Bonsai Sakka Kyookai, nel suo giardino Seiko-en: bonsai e zashiki kazari.


Autumn 2020 – Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe online meetings October 30: Lesson by Master Tomio Yamada, President of the Nippon Bonsai Sakka Kyookai, in his Seiko-en garden: bonsai and zashiki kazari.